Leveringsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn op 1 maart 2021 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Gelderland onder nummer 101 46 024.

Algemene leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

1.1 Onder Advies en trainingsbureau P v Hoek (ATP v Hoek) wordt in deze algemene voorwaarden verstaan het bureau waarin de heer P.F.M. van Hoek opdrachten aanneemt op het gebied van opleiding, training, begeleiding, advies en supervisie.
1.2 Onder afnemer wordt verstaan degene in wiens opdracht of voor wiens rekening producten worden geleverd of diensten worden verricht.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten voor producten en diensten ATP v Hoek.
2.2 Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst met ATP v Hoek, voor zover die schriftelijk door ATP v Hoek zijn aanvaard.
2.3 Algemene voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing op enige overeenkomst met ATP v Hoek .

Artikel 3 Rechten
3.1 Alle rechten uit hoofde van intellectueel eigendom, alsmede auteursrechten op producten en diensten blijven berusten bij ATP v Hoek.

Artikel 4 Prijzen
4.1 Over de door ATP v Hoek in rekening gebrachte bedragen is BTW verschuldigd, tenzij het tegendeel in de offerte of factuur is vermeld.

Artikel 5 Betaling
5.1 Betaling van producten of diensten moet, altijd in euro’s, plaatsvinden door overmaking op een door ATP v Hoek aangewezen rekening.
5.2 Producten en diensten moeten binnen dertig dagen na factuurdatum betaald zijn.
5.3 Alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, vallen voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom.
5.4 Betalingen door of vanwege de afnemer strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen.
5.5 ATP v Hoek behoudt zich ten allen tijde het recht voor om een zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij uitvoering van aangenomen werkzaamheden kunnen worden opgeschort totdat hieraan is tegemoet gekomen.
5.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de vordering zonder aanmaning verhoogd met de wettelijke rente.
5.7 Voor alle contracten geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

Artikel 6 Privacy
ATP v Hoek verplicht zich tot geheimhouding van alle door de opdrachtgever en deelnemers verstrekte informatie met in achtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Artikel 7 Reclames 
7.1 Reclames ter zake van verstrekte diensten moeten in geval van zichtbare gebreken binnen twee weken, en in geval van onzichtbare gebreken binnen twee maanden na aflevering van de producten, c.q. verrichting van diensten schriftelijk ter kennis van ATP v Hoek zijn gebracht. 
7.2 Reclames ter zake van verstrekte facturen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van ATP v Hoek zijn gebracht. 
7.3 Ingeval van een door ATP v Hoek gegrond bevonden klacht over verrichte diensten is ATP v Hoek er slechts toe gehouden deze diensten alsnog binnen een redelijke termijn op juiste wijze te verrichten. 
7.4 ATP v Hoek is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, behalve in het geval deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

Artikel 8 Overmacht, opschorting en ontbinding 
8.1 Indien ATP v Hoek door niet-toerekenbare tekortkoming niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, heeft ATP v Hoek het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren ofwel, indien nakoming binnen redelijke termijn niet meer mogelijk is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. 
8.2 Alle vorderingen van ATP v Hoek zijn direct geheel opeisbaar, indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt, er enig beslag ten laste van de afnemer is, voorlopige surseance van betaling krijgt of in staat van faillissement wordt verklaard. 
8.3 In de in het vorige lid genoemde gevallen heeft ATP v Hoek tevens het recht, zonder rechtelijk tussenkomst, de overeenkomst per aangetekende brief te ontbinden, onverminderd het recht van ATP v Hoek op schadevergoeding tot maximaal de hoofdsom voor de verrichte diensten of de geleverde producten.

Artikel 9 Annulering
Ingeval de opdrachtgever de opdracht annuleert heeft ATP van Hoek aanspraak op een vergoeding als volgt:
- tot een maand voor uitvoering 50%
- tot twee weken voor uitvoering 75%
- tot een week voor uitvoering 100%  

Ingeval annulering noodzakelijk is door overmacht waarvoor zowel de opdrachtgever als ATP van Hoek niet verantwoordelijk te houden zijn, heeft ATP van Hoek aanspraak op een vergoeding als volgt:
- tot een maand voor uitvoering 0%
- tot twee weken voor uitvoering 50%
- tot een week voor uitvoering 75%  

Artikel 10 Aansprakelijkheid 
10.1 Indien de afnemer een toerekenbare tekortkoming van ATP v Hoek aantoont, is de verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de hoofdsom voor de verrichte diensten of geleverde producten. Vergoedingen voor indirecte schade van welke aard ook, zijn uitgesloten. 
10.2 Alle informatie waarvan ATP v Hoek uit hoofde van de opdracht kennis krijgt of neemt, valt onder geheimhoudingsplicht en zal vertrouwelijk behandeld worden.

Artikel 11 Geschillen 
11.1 Alle geschillen tussen ATP v Hoek en zijn afnemers zullen worden behandeld volgens de klachtenprocedure.

Klachtenprocedure

 

1. Uitgangspunten

1.1 Klachten worden gezien als leerzame feedback voor alle betrokkenen. De procedure is bedoeld om zorgvuldig met deze feedback om te gaan. Hierbij staat zorg voor de relatie centraal. 
1.2 Potentiële klachten worden liefst naar voren gebracht op een moment dat er nog mogelijkheid is om te voorkomen dat een klacht ontstaat. Klachten worden eerst in een onderling gesprek tussen klager en de uitvoerder van ATP v Hoek besproken. Indien dit onderling gesprek niet tot een bevredigend resultaat leidt dan treedt deze klachtenprocedure in werking.

2. Begripsbepalingen
2.1 Onder een klacht wordt verstaan een schriftelijke uiting van onvrede over een of meer diensten of producten van ATP v Hoek. 
2.2 Een klager is een natuurlijke persoon die een klacht indient bij de klachtencommissie van ATP v. Hoek. Klachtbevoegd zijn de gebruikers van de diensten van ATP v Hoek en alle andere direct belanghebbenden. 
2.3 Een aangeklaagde is de rechtspersoon ATP v Hoek, een uitvoerder of andere medewerker van ATP v Hoek, tegen wie de klacht zich richt.

3. Samenstelling klachtencommissie

3.1 De klachtencommissie bestaat uit drie onafhankelijke personen, één aan te wijzen door de klager en één door de aangeklaagde. De voorzitter van de commissie is de heer mr. I.P. Sindram van Verweij advocaten Nijmegen, die gezamenlijk een voorzitter benoemen. De leden van de Klachtencommissie staan in voor hun onafhankelijkheid. Zij dienen zich te verschonen indien in redelijkheid kan worden getwijfeld aan hun onafhankelijkheid.

4. Indienen en behandelen van een klacht
4.1 Een klacht wordt schriftelijk of per email ingediend bij ATP v Hoek t.a.v. de heer P.F.M. van Hoek, postadres: De Schup 5, 6581 WH Malden, e-mail: [email protected]
4.2 De ontvangst van de klacht wordt binnen tien werkdagen -behoudens bijzondere omstandigheden, zoals vakantie- schriftelijk aan de klager bevestigd, waarbij gelijktijdig een afschrift van de klacht naar de aangeklaagde wordt gestuurd indien deze niet is de rechtspersoon ATP v Hoek, of de heer P.F.M. van Hoek voornoemd. Daarna neemt ATP v Hoek contact op met de klager en de aangeklaagde om zo spoedig mogelijk, een klachtencommissie in te stellen. Zowel klager als aangeklaagde dragen binnen 14 dagen na bevestiging van de klacht een lid voor de klachtencommissie voor die naar hun oordeel onafhankelijk is.
4.3 De voorzitter van de klachtencommissie beoordeelt of de klacht ontvankelijk is en of deze niet kennelijk ongegrond is. Niet-ontvankelijk zijn klachten die niet voldoen aan het gestelde onder 2.1, zijn ingediend door een klager die niet voldoet aan het gestelde onder 2.2 of zich richten tegen een of meer personen die niet voldoen aan het gestelde onder 2.3. Kennelijk ongegrond is een klacht die van onvoldoende gewicht is om deze in behandeling te nemen. Indien de klachtencommissie de klacht afwijst als niet ontvankelijk of als kennelijk ongegrond, neemt zij deze niet in behandeling en doet zij daarvan onder opgaaf van redenen schriftelijk mededeling aan klager en aan aangeklaagde.
4.4 Indien voorzitter van de klachtencommissie de klacht ontvankelijk acht, en niet op voorhand afwijst als kennelijk ongegrond, beoordeelt hij of zij of de klacht zich leent voor bemiddeling. Indien dat naar zijn of haar oordeel het geval is, polst hij klager en aangeklaagde of zij mee willen werken aan bemiddeling door een door de voorzitter te benoemen bemiddelaar, niet zijde een lid van de klachtencommissie
4.5 Leent de klacht zich niet voor bemiddeling, zijn partijen niet bereid aan bemiddeling mee te werken of heeft de bemiddeling niet geleid tot een oplossing van de klacht, dan wordt deze binnen vier weken in behandeling genomen en zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, afgehandeld.
4.6 De klachtencommissie kan informatie opvragen over datgene waarop de klacht betrekking heeft.
4.7 Indien zij de klacht in behandeling neemt is de klachtencommissie verplicht tot hoor en wederhoor schriftelijk en zonodig ook mondeling.
4.8 De leden van de klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhoudingsplicht van al datgene wat hen in het kader van de behandeling van de klacht ter ore komt, waar zij kennis van nemen en waarvan zij het vertrouwelijk karakter begrijpen of horen te begrijpen.
4.9 De klachtencommissie kan zich laten adviseren door deskundigen. Ook deze deskundigen zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht. De kosten worden door beide partijen gedragen met een maximum van € 250,00 voor ATP v Hoek, tenzij anders afgesproken door beide partijen.
4.10 De partijen kunnen zich tijdens de behandeling van de klacht op eigen kosten laten bijstaan door een of meer door hen aan te wijzen personen.
4.11 Indien klager zijn klacht intrekt staakt de commissie de behandeling.
4.12 Ingeval van beoordeling stelt de klachtencommissie de partijen zo spoedig mogelijk, dat wil zeggen binnen dertig werkdagen na haar instelling, schriftelijk met redenen omkleed in kennis van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht. Zij kan aan haar oordeel een advies aan ATP v Hoek verbinden. Indien de klachtencommissie afwijkt van deze termijn doet zij daarvan met redenen omkleed mededeling aan de partijen, onder vermelding van de termijn waarbinnen de Klachtencommissie haar oordeel zal uitbrengen. 4.13 De adviezen van de klachtencommissie zijn beide partijen bindend.
4.14 worden de adviezen wel gevolgd, dan worden in gevallen die zich daarvoor lenen de Consequenties die voortvloeien uit het oordeel en de adviezen van de klachtencommissie binnen 6 weken afgehandeld.
4.15 Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd door ATP v Hoek, en worden voor de duur van 5 jaar na de afhandeling van de klacht bewaard.
4.16 Deze klachtenprocedure is in werking getreden op 1 januari 2013.

5. persoonlijke verantwoordelijkheid
Vanuit mijn persoonlijke integriteit als opleidingsfunctionaris: handel ik op basis van beste weten en kunnen (eerlijkheid), doe ik alleen dat wat ik op basis van mijn eigen en professionele normen en waarden kan verantwoorden, probeer ik een juiste balans te vinden tussen mijn doelen en belangen en die van ander.

Referentie

De middag met de ervaringsdeskundige was zeer positief er daar heb ik persoonlijk veel aan.
Door hun verhaal weet je wat je wel en niet moet doen en je hebt nu ook niet meer zo gauw een oordeel klaar.
Dit zou meer moeten zijn zodat je nog een beter beeld krijgt wat er speelt.


deelnemer cursus sociale psychiatrie

 

 

 

google.png    twitter.pngfacebook.png linkedin.png

Paul van Hoek advies en training in de sociaal psychiatrische zorg

024 - 388 15 82     ln.keohnavluap@liam

© Design, CMS Rupz | Beheerder.