Programma NVRG vooropleiding

Cursus speciaal ontwikkeld voor aspirantleden van de NVRG

Onderdeel psychopathologie

Algemene doelen: 

De deelnemer verwerft 
- theoretische kennis en inzicht in wijze waarop psychiatrische diagnostiek tot stand komt. 
- theoretische kennis en inzicht in de meest voorkomende psychiatrische stoornissen. 
- theoretische kennis en inzicht in het verschil tussen As I en As II problematiek. 
- inzicht in wat het betekent om een psychiatrische stoornis te hebben.
De inleiding sluit aan op MBO+/HBO-niveau.

Dag 1 

Algemene kaders van de hedendaagse psychiatrie (4 1/2 u)

• Plaats en ontwikkeling van de psychiatrie in de maatschappij anno 2014.
• Kijken met de psychiatrische bril
• Nut en onnut van de DSM 5

Stoornissen met een organische component (1 1/2 uur) 

• Bespreking van psycho-organische stoornissen. 
• Bespreking van aan middelengebruik gebonden stoornissen. 
• Oefening in het gebruik van de DSM IV-TR

Dag 2

Psychotische stoornissen (3 uur)

• Bespreking van psychotische stoornissen
• Bespreking van de betekenis van deze stoornissen voor het sociale functioneren
• Linedance ervaren hoe het is om een hallucinatie te hebben. 

Slaapstoornissen (1 ½ uur) 

• Slaapfysiologie 
• Primaire en secundaire slaapstoornissen
• Slaaphygiëne

Pillen en praten (1 ½ uur) 

• Hoofdgroepen van medicijnen in de GGz en (globale) indicaties hiervoor
• Toedieningswijzen en farmacokinetiek van medicijnen
• Ontwikkeling van de ECT en de plaats hiervan in het spectrum van behandelingen

Dag 3

Angst- en stemmingsstoornissen (4 1/2 uur)

• Bespreking van depressies
• Bespreking van manieën 
• Bespreking van angststoornissen

Suïcidepreventie (1 ½)

• Feiten over suïcide en suïcidepreventie
• Opvattingen over suïcide en suïcidepreventie

Dag 4

Persoonlijkheidsstoornissen (3 uur) 

• Wat is “normaal”, wat is gestoord. Algemene richtlijnen voor diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen. 
• Onderscheid van verschillende persoonlijkheidsstoornissen gerangschikt in verschillende clusters Cluster A (Paranoide, schizoide, schizotypisch), Cluster B (antisociaal, borderline, theatraal, narcistisch), Cluster C (ontwijkend, afhankelijk, obsessief-compulsief)

Wat betekent het om een psychiatrisch probleem te hebben (3 uur) 

• Bijeenkomst met ervaringsdeskundigen van Samen wijs uit Borderline. In gesprek met twee ervaringsdeskundigen met psychiatrische problemen (bordeline). Aan de orde komen persoonlijke ervaringen met de beperkingen van de psychiatrische symptomen, met hulpverlening en met behandeling. Vooral gaat het gesprek over wat een en ander betekent voor het dagelijks leven. Tegelijk wordt duidelijk hoe je op een normale in gesprek kunt gaan over psychiatrische problemen.  Want hoe normaler je doet met mensen met psychiatrische problemen, hoe normaler ze blijken te zijn.

Onderdeel suïcidepreventie

De deelnemers leren welke signalen duiden op suïcidaliteit, hoe zij de kans van een suïcidepoging kunnen inschatten en zij krijgen interventies aangereikt om de suïcide af te wenden. De training is inzichtelijk en praktisch (zie ook de beschrijving elders op deze site). Bij de training wordt een boekje gebruikt Eigenlijk zegt u dat u dood wilt?!

Training met acteur.
De deelnemers leren welke signalen duiden op suïcidaliteit, hoe zij de kans van een suïcidepoging kunnen inschatten en zij krijgen interventies aangereikt om de suïcide af te wenden. De training is inzichtelijk en praktisch (zie ook de beschrijving elders op deze site). Bij de training wordt een boekje gebruikt met de gelijknamige titel: “Eigenlijk zegt u dat u dood wilt?!”

 

Referentie

De middag met de ervaringsdeskundige was zeer positief er daar heb ik persoonlijk veel aan.
Door hun verhaal weet je wat je wel en niet moet doen en je hebt nu ook niet meer zo gauw een oordeel klaar.
Dit zou meer moeten zijn zodat je nog een beter beeld krijgt wat er speelt.


deelnemer cursus sociale psychiatrie

 

 

 

google.png    twitter.pngfacebook.png linkedin.png

Paul van Hoek advies en training in de sociaal psychiatrische zorg

024 - 388 15 82     ln.keohnavluap@liam