Programma

Hieronder het programma uit het open aanbod. Incompany wordt het programma samen met de opdrachtgever op maat samengesteld.

Algemene doelen: 

De deelnemer heeft theoretische kennis en inzicht in wijze waarop psychiatrische diagnostiek tot stand komt. 
De deelnemer heeft theoretische kennis en inzicht in de meest voorkomende psychiatrische stoornissen. 
De deelnemer heeft theoretische kennis en inzicht in het verschil tussen As I en As II problematiek. 
De deelnemer heeft inzicht in wat het betekent om een psychiatrische stoornis te hebben.
De cursus sluit aan op MBO+/HBO-niveau.

Dag 1 

Algemene kaders van de hedendaagse psychiatrie (4 1/2 u)

• Plaats en ontwikkeling van de psychiatrie in de maatschappij anno 2014.
• Kijken met de psychiatrische bril
• Nut en onnut van de DSM 5

Stoornissen met een organische component (1 1/2 uur) 

• Bespreking van psycho-organische stoornissen. 
• Bespreking van aan middelengebruik gebonden stoornissen. 
• Oefening in het gebruik van de DSM IV-TR

Dag 2

Psychotische stoornissen (3 uur)

• Bespreking van psychotische stoornissen
• Bespreking van de betekenis van deze stoornissen voor het sociale functioneren
• Linedance ervaren hoe het is om een hallucinatie te hebben. 

Slaapstoornissen (1 ½ uur) 

• Slaapfysiologie 
• Primaire en secundaire slaapstoornissen
• Slaaphygiëne

Oefenen met de psychiatrische bril (1 ½ uur) 

• casusbespreking aan de hand van psychiatrisch onderzoek 

Dag 3

Angst- en stemmingsstoornissen (4 1/2 uur)

• Bespreking van depressies
• Bespreking van manieën 
• Bespreking van angststoornissen

Pillen en praten (1 ½ uur) 

• Hoofdgroepen van medicijnen in de GGz en (globale) indicaties hiervoor
• Toedieningswijzen en farmacokinetiek van medicijnen
• Ontwikkeling van de ECT en de plaats hiervan in het spectrum van behandelingen

Dag 4

Persoonlijkheidsstoornissen (3 uur) 

• Wat is “normaal”, wat is gestoord. Algemene richtlijnen voor diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen. 
• Onderscheid van verschillende persoonlijkheidsstoornissen gerangschikt in verschillende clusters Cluster A (Paranoide, schizoide, schizotypisch), Cluster B (antisociaal, borderline, theatraal, narcistisch), Cluster C (ontwijkend, afhankelijk, obsessief-compulsief)

Wat betekent het om een psychiatrisch probleem te hebben (3 uur) 

• Bijeenkomst met ervaringsdeskundigen van Samen wijs uit Borderline. In gesprek met twee ervaringsdeskundigen met psychiatrische problemen. Aan de orde komen persoonlijke ervaringen met de beperkingen van de psychiatrische symptomen, met hulpverlening en met behandeling. Vooral gaat het gesprek over wat een en ander betekent voor het dagelijks leven. Tegelijk wordt duidelijk hoe je op een normale in gesprek kunt gaan over psychiatrische problemen. Want hoe normaler je doet met mensen met psychiatrische problemen, hoe normaler ze blijken te zijn.

Deze cursus wordt ook gegeven als onderdeel van de vooropleiding NVRG en wordt dan gegeven inclusief het onderdel suïcidepreventie.

Referentie

Paul van Hoek ken ik als integer docent/trainer. Hij weet het belang van de student/cursist bij uitstek te combineren met het belang van clientgroepen en met actuele kennis van zaken. Ook opdrachtgevers kunnen dus op hem rekenen.


Frans Brinkman

 

 

 

google.png    twitter.pngfacebook.png linkedin.png

Paul van Hoek advies en training in de sociaal psychiatrische zorg

024 - 388 15 82     ln.keohnavluap@liam